Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

Při používání webu vag-expert.pl chráníme vaše soukromí. Dodržujeme příslušná právní ustanovení týkající se ochrany osobních údajů:

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnic 95/46 / ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dat);

Zákon ze dne 18. 7. 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů);

Vyhláška ministra vnitra a správy ze dne 29.04.2004 o dokumentaci ke zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které by měly splňovat zařízení a systémy IT používané ke zpracování osobních údajů (zákon č. 100, položka 1024) ,

Vaše data také chráníme z technického hlediska, používáme zařízení a záruky nejvyšší kvality. Účelem níže uvedených ustanovení je informovat o datech, která shromažďujeme při používání našich webových stránek, o tom, jak je používat, opravovat a mazat, a také stanovit pravidla pro ukládání a přístup k informacím na vašem zařízení (počítač, notebook, smartphone atd.) Pro používání cookies, které se používají k poskytování elektronických služeb požadovaných uživatelem, společností VAG-EXPERT Kolonia 19, 43-430 Skoczów, což je plnění informačních povinností vyplývajících z čl. 173, umění. 174 a umění. 209 telekomunikačního zákona (DU ze dne 21.12.2012, položka 1445).

 

Informace o správci dat

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů a cookies charakterizují a definují data, která jsou shromažďována od uživatele webových stránek, zde zadejte adresu stránky dále označované jako web, která patří společnosti VAG-EXPERT Kolonia 19, 43-430 Skoczów.

Správcem dat je VAG-EXPERT Kolonia 19, 43-430 Skoczów (dále jen Administrátor nebo Společnost).

 

Informace o rozsahu údajů shromážděných Správcem, o rozsahu jejich použití a právech uživatelů

 

Během návštěvy Uživatele na Webu naše servery automaticky ukládají tzv systémové protokoly - anonymní informace, jako například: čas návštěvy uživatele, adresa IP, adresa URL, informace o prohlížeči uživatele, adresa URL dříve navštívené stránky (tzv. odkazující odkaz, pokud uživatel navštívil stránku pomocí odkazu) atd. Shromážděné protokoly uloženy jsou na dobu neurčitou jako pomocný materiál používaný ke správě webu. Informace v nich obsažené nejsou nikomu s výjimkou osob oprávněných spravovat server a web.

Web také shromažďuje anonymní data na navštívených stránkách, jako například: počet návštěv, země, prohlížeč, doba návštěvy atd. Shromážděná data analyzujeme pomocí řešení třetí strany, kterým je Google Analytics. Nástroj pracuje na základě tzv cookies a neposkytuje osobní údaje. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics. K dispozici na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Web může používat funkci „Sdílet“ k odesílání informací o našich stránkách na webové stránky komunity (např. Facebook, Twitter atd.) Nebo na e-mailovou adresu. Funguje to na základě služby „Přidat toto“. Podrobná pravidla týkající se zásad ochrany osobních údajů této služby naleznete na adrese: http://www.addthis.com/privacy.

Zde zadaný webový server může používat funkce Google Analytics implementované na základě grafické reklamy (např. Remarketing, zobrazování přehledů v reklamní síti Google, integrace nástroje DoubleClick Campaign Manager nebo přehledů zájmů a demografických údajů Google Analytics). Uživatelé se mohou odhlásit z Google Analytics pro grafické reklamy a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google pomocí nastavení reklam https://www.google.com/settings/ads. Doporučujeme také navštívit stránku s aktuálně dostupnými blokovacími nástroji Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Web zde zadává adresu webu a externí dodavatelé, včetně společnosti Google, používají své vlastní soubory cookie (např. Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (např. DoubleClick) k informování o reklamách a jejich optimalizaci a zobrazování na základě historie návštěv uživatelů v Zde zadejte webovou adresu.

Při kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře může uživatel v případě přihlášení k odběru našeho zpravodaje nebo jiné systémové zprávy poskytnout následující údaje: telefon, e-mailovou adresu, adresu, jméno a příjmení atd. A další osobní údaje, tj. Datum narození, věk , pohlaví atd. Tyto údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, pro behaviorální průzkum a - pokud Uživatel souhlasil - pro komerční účely Společnosti.

Kromě toho může příležitostně prostřednictvím průzkumů zaslaných e-mailem nebo zpřístupněných přímo na webových stránkách shromažďovat demografické a profilové údaje (jako je vzdělání, věk, výdělky) od uživatelů. Tato data slouží k prozkoumání preferencí uživatelů ak přizpůsobení nabídky společnosti jejich očekáváním. Zveřejnění těchto údajů je vždy dobrovolné a uživatel se může kdykoli odhlásit z přijímání průzkumů způsobem specifikovaným v průzkumu zaslaném uživateli (např. V zápatí zprávy).

Veškerý reklamní obsah související s obchodní činností Společnosti a jejích dodavatelů může být Uživatelům zasílán pouze s jejich souhlasem, v souladu s článkem. 10 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů). Souhlas v tomto ohledu je odvolatelný.

Uživatel poskytující na webu své údaje uvedené v bodech 5 a 6 souhlasí s jejich přenosem, uložením a zpracováním (v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29.08.1997) prostřednictvím webu. Poskytnutím svých údajů Uživatel prohlašuje, že si přečetl „Zásady ochrany osobních údajů a cookies“ platné na tomto webu.

Osobní údaje nejsou pro marketingové účely poskytovány jiným subjektům, pokud s tím uživatel nesouhlasí. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů je dobrovolné. Shromážděné informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být společností sdíleny veřejně as partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti a subjekty provozující související webové stránky.

V případě fúze nebo akvizice společnosti nebo prodeje jejích aktiv zajistíme důvěrnost všech osobních údajů a informujeme příslušné uživatele, než budou jejich osobní údaje převedeny nebo pokryty jinou politikou ochrany osobních údajů.

Uživatel má možnost rozhodnout, do jaké míry budou jeho osobní údaje použity.

Uživatel má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale pozastavit jejich zpracování nebo je vymazat, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a právo vznést námitku v případech uvedených v čl. 23 doložka 1 bod 5 zákona o ochraně osobních údajů, pokud má správce v úmyslu zpracovat Uživatelská data pro marketingové účely nebo je převést na jiného správce údajů.

Uživatel může provést jakékoli změny v rozsahu svých osobních údajů zasláním řádného prohlášení o úmyslu na adresu Administrátora.

Administrátor si vyhrazuje právo odmítnout smazat Uživatelská data, pokud je jejich uchování nezbytné pro uplatnění nároků nebo pokud to vyžadují platné zákony.

V případě kontroly Generálního inspektorátu pro ochranu osobních údajů mohou být údaje o uživateli zpřístupněny zaměstnancům inspektorátu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Používání cookies („cookies“) a podobných technologií - a schopnost je deaktivovat

 

Web používá tzv cookies nebo „cookies“. Identifikují prohlížeč a zlepšují provoz webových stránek. Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Web může také použít anonymní identifikátor, tj. Náhodný řetězec znaků používaný pro stejný účel jako soubor cookie na platformách obsahujících některá mobilní zařízení, na nichž není technologie souborů cookie podporována.

V nastavení prohlížeče si můžete vybrat možnost odmítnutí cookies, ale některé funkce webu nemusí fungovat správně. Pokud tato nastavení nezměníte, přijímáte zde použité cookies.

Webové stránky třetích stran, z nichž materiály nebo odkazy, na které se mohou na webových stránkách objevit (např. Vimeo, Youtube), mohou také používat soubory cookie, které vám umožní přihlásit se a zobrazovat reklamy, které odpovídají vašim preferencím a chování. V tomto případě web doporučuje přečíst si zásady ochrany osobních údajů cílových webů. Tyto zásady ochrany osobních údajů neupravují používání cookies třetími stranami.

Administrátor si vyhrazuje právo využívat služeb třetích stran ke shromažďování statistik o používání Webových stránek. Zajišťujeme, že v takovém případě nebudou těmto subjektům poskytovány žádné údaje identifikující uživatele.

Soubory cookie třetích stran mohou být použity v reklamách zveřejněných na webových stránkách, které pomáhají analyzovat účinnost reklamní kampaně.

Co je to „cookies“?

„Cookies“ jsou anglické „Cookies“, což jsou malé textové soubory uložené na zařízeních uživatelů, tj. Chytrý telefon, notebook, počítač a všechna další zařízení používaná k prohlížení internetu. „Soubor cookie“ ukládá informace o webových stránkách, které uživatel navštěvuje, o „životnosti“, tj. O životnosti souboru cookie a jedinečné číslo prohlížeče.

Na co se cookies používají?

„Cookies“ se používají k přizpůsobení obsahu webových stránek (např. Obsahu reklam) preferencím uživatele a zrychlení provozu a používání webových stránek. „Cookies“ se také používají ke shromažďování statistických údajů a údajů o chování uživatelů webových stránek. Tato data se nepoužívají k identifikaci totožnosti uživatelů.

 

Obsahují „cookies“ osobní údaje?

Ano, ale lze je použít pouze k provádění konkrétních funkcí pro uživatele. Tato data jsou šifrována způsobem, který zabraňuje přístupu neoprávněných osob.

Jaké „cookies“ používá web?

Používají se dva typy souborů: dočasné (existují, dokud se neodhlásíte z webu) nebo deaktivujete software (webový prohlížeč) a „trvalé“ soubory (zůstanou po dobu stanovenou v parametrech „cookies“) nebo pro ruční odstranění uživatelem. Třetí strany, například Facebook, mají také své „soubory cookie“, údaje o zásadách ochrany osobních údajů partnerů naleznete na jejich stránkách.

Jak odstranit "nebo blokovat" cookies "?

Ve výchozím nastavení umožňují webové prohlížeče umisťovat „cookies“. Tato nastavení však lze kdykoli změnit. Omezení nebo blokování používání „cookies“ může mít vliv na některé funkce webu. Všechny operace odstraňování nebo blokování služeb v prohlížečích by měly být prováděny s opatrností, protože mohou vést k vymazání stránek přidaných na záložkách „oblíbené“, typů přístupnosti: automatické přihlášení, zapamatování hesla / přihlášení atd.

Odstranění a blokování souborů v prohlížeči Google Chrome: Klikněte na „Nastavení“, poté na „Zobrazit pokročilá nastavení“ a poté v poli „Ochrana soukromí“ klikněte na „Nastavení obsahu“. V novém okně, které se otevře, vyberte možnost „Blokovat pokusy o vkládání dat z webů do počítače“. Rovněž stiskneme tlačítko „Všechny soubory cookie a data webu“ a v otevřeném okně klikneme na tlačítko „Smazat vše“.

 

Prohlížeč Microsoft Internet Explorer: Chcete-li blokovat soubory cookie, vybíráme „Nástroje“, poté „Možnosti Internetu“, poté kartu „Soukromí“ a poté „Upřesnit“. V novém okně vyberte „Nahradit automatické zpracování souborů cookie“, poté dvakrát vyberte „blokovat“ a potvrďte „OK“. Chcete-li smazat dříve uložené cookies: vybereme „Nástroje“, poté „Možnosti Internetu“ a vedle „Historie procházení“ klikněte na „Odstranit ...“. Poté vyberte možnosti: „Uložte data svých oblíbených webů“ a „Cookies“ a klikněte na „Odstranit“.

Mozilla Firefox: Chcete-li blokovat soubory cookie, vyberte „Nástroje“, poté „Možnosti“ a kartu „Soukromí“. Tam vybereme možnost „Firefox bude používat uživatelské nastavení“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijmout cookies“ níže. Potvrzujeme tlačítkem „OK“. Odstranění uložených souborů cookie: Vyberte položky „Nástroje“ a „Vymazat historii prohlížení“. Vybereme období, které má být vymazáno: „vše“ a vyberte možnost „Cookies“. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

 

V prohlížeči Opera - blokování cookies - V nabídce vyberte „Nastavení“ a poté „Předvolby ...“ a dále „Upřesnit“ a „Cookies“. Z dostupných možností vyberte „Nikdy nepřijímat cookies“ a klikněte na „OK“. Odstranění již shromážděných cookies - V nabídce vyberte „Nastavení“ a poté „Předvolby ...“ a dále „Upřesnit“ a „Soubory cookie“. Poté klikněte na „Spravovat cookies“ a v nově otevřeném okně klikněte na tlačítko „Smazat“ pro každou položku.

 

V prohlížeči Safari vyberte možnost „Předvolby“ a klikněte na ikonu „Zabezpečení“. Zde vyberte úroveň zabezpečení v oblasti „Přijímat soubory cookie“.

 

V prohlížečích mobilních zařízení: Funkce souborů cookie se může u různých modelů telefonů nebo mobilních zařízení lišit. Doporučujeme proto, abyste se seznámili s možnostmi ochrany osobních údajů v dokumentaci na webových stránkách výrobce mobilního zařízení.

Co jsou anonymní identifikátory a jaká je jejich funkce?

K zobrazování reklam ve službách, kde soubory cookie nemusí fungovat (např. V aplikacích pro mobilní zařízení), může web používat anonymní identifikátory. Anonymní identifikátor je náhodný řetězec používaný pro stejný účel jako soubor cookie na platformách, které zahrnují některá mobilní zařízení, na nichž není technologie souborů cookie podporována.

Provádějí podobné funkce jako soubory cookie.

Jak spravovat anonymní ID?

Každý model telefonu může tuto funkci podporovat jiným způsobem. Doporučujeme proto, abyste se seznámili s možnostmi ochrany osobních údajů v dokumentaci na webu výrobce vašeho mobilního zařízení.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů, kontakt a závěrečná ustanovení

Web si vyhrazuje právo na nefunkčnost webu nebo nemožnost využívat některé jeho funkce Uživatelem, který smazal nebo zakázal cookies.

Komunikace mezi počítačem uživatele a naším serverem je šifrována pomocí vhodného zabezpečeného protokolu. Naše databáze jsou navíc chráněny před prohlížením třetími stranami.

Vyhrazujeme si právo změnit výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nové zásady ochrany osobních údajů na této podstránce.

Uživatelé, kteří mají jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, postupů používaných na tomto webu nebo jiných rezervací souvisejících s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie, kontaktujte správce.

Kolonia 19, 43-430 Skoczów
woj. śląskie, Polska
NIP: 5481011421
Pondělí - Pátek: 8.00-18.00
Sobota - Neděle: Uzavřený
Přidat do kontaktů
Přejděte nahoru

Zavoláme vám zpět!
Zadejte své telefonní číslo:
+
-
-
-
Vaše telefonní číslo nebude použito pro marketingové účely ani nebude přeposíláno. Zavoláme vám pouze zpět.
Promluvte si s odborníkem
pro klienty z Polska:
(+48) 572 100 100 (+48) 669 20 30 40 (+48) 334 321 444
pro zákazníky z České republiky:
(+420) 55 80 80 009
pro zákazníky ze Slovenska:
(+421) 22 120 12 44